Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Aannamebeleid zij-instroom

Het doel van de aannameprocedure is om te kijken of onze school datgene kan bieden wat het kind voor zijn of haar ontwikkeling nodig heeft. Vooraf geven we informatie over onze school en de achtergrond van ons onderwijs. Daarmee hopen we te bereiken dat de ouders een goed beeld van de school krijgen en op grond daarvan voor onze school kiezen. We streven ernaar dat de klassen een evenwichtige samenstelling hebben.

 

Informatie

U kunt als ouder op verschillende manieren informatie over onze school krijgen:

  • Schriftelijk: de school stuurt u informatie digitaal.
  • Mondeling: tijdens een kennismakingsgesprek of een open dag.
  • Ten slotte kunt u op de website van de school kijken: www.kc-destern.nl.

 

Kennismakingsgesprek

Wanneer u geïnteresseerd bent om uw kind(eren) aan te melden op onze school, dient u vooraf een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek wordt ouders verzocht om de volgende documenten aan te leveren:

  • een aanmeldingsformulier (verkregen door ons)
  • een kindformulier (verkregen door ons)
  • toetsgegevens van de bestaande school of toestemming om deze op te vragen.

Het kennismakingsgesprek is een uitgebreid gesprek waarin in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: ons onderwijsconcept, ouderbijdrage, reilen en zeilen in de groepen, verwachtingen van u als ouders en natuurlijk horen we graag iets over uw kind.

Vervolgens beoordeelt de directie van de school de aanmelding. Kinderen worden niet toegelaten als er geen plaats is in de desbetreffende groep of als er ontwikkelingsproblemen zijn, die een belemmering vormen om ons onderwijs te volgen of de school niet de zorg kan bieden om uw kind te bloei en groei te laten komen. Ouders die al een kind op school hebben, kunnen een volgend kind direct aanmelden. Broertjes en zusjes hebben voorrang bij aanmelding maar doorlopen dezelfde procedure. Als er sprake is van een wachtlijst zal er op postcodegebied en op volgorde van aanmelding geselecteerd worden.

Ten slotte zal de directie contact opnemen met ouders en bericht geven of uw kind geplaatst is (onder voorbehoud) of op de wachtlijst komt. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

 

Inwinnen informatie

Voordat het aannamegesprek plaats vindt, verzoeken wij u ons te voorzien van toetsgegevens van de doorlopen schooljaren of de intern begeleider wint na toestemming van de ouder(s), informatie in over het kind bij de huidige school, mondeling of door middel van het onderwijskundig rapport. In voorkomende gevallen wordt informatie ingewonnen bij de deskundigen door wie het kind is gezien of geholpen. Op basis van de informatie vindt de afweging plaats of uw zoon of dochter geplaatst wordt. Deze afweging is transparant, met vermelding van redenen op te vragen.

 

Aannamegesprek

Het aannamegesprek vindt plaats met de schooldirecteur. Na het gesprek wordt in overleg met de ouders afgesproken of het wenselijk is om mee te draaien in de klas. Daarna wordt een definitief besluit over de aanname genomen. U wordt als ouders binnen 4 weken na het gesprek op de hoogte gesteld of uw kind al dan wel/niet geplaatst is.

 

Groepsgrootte

Wij hanteren een groepsgrootte van maximaal 29 kinderen per klas. Wij werken met een wachtlijst zodra een groep 29 kinderen heeft. Gezien de toekomstige groei zullen wij een tweede klas starten bij aanmeldingen boven de 30, mits de huisvesting dit toestaat.

 

Bent u enthousiast over ons onderwijs en wilt u uw kind(eren) aanmelden?
Dan kunt u dit kenbaar maken via info@kc-destern.nl of via ons contactformulier.
Of het aanmeldformulier ingevuld insturen naar info@kc-destern.nl

Aanmeldformulier