Skip to content

Vanuit haar visie biedt De Stern al haar leerlingen een veel bredere ontwikkeling aan dan uitsluitend wat door de overheid wordt vereist. Wij hechten grote waarde aan een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen wanneer ze de school verlaten weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. De kunst-, cultuur- en natuurvakken vormen een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen een wezenlijk element in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen.

Het ministerie vergoedt de personele en materiële kosten op basis van het leerlingenaantal. Dit gebeurt via een zogenaamde lumpsum, een bedrag dat is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde reguliere school. Deze financiering dekt niet de extra kosten die wij maken met ons schoolonderwijs. Met de ouderbijdragen maken ouders ons onderwijs mogelijk. De ouderbijdrage als onderdeel van de gehele begroting is besproken met de IKC raad, evenals de vaststelling van de jaarrekening, waarbij verantwoording wordt afgelegd.

De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan cultuur-, natuur-  en kunstzinnige vakken, aan drama, jaarfeesten, en de wijze waarop onze leerlingenzorg is ingericht. Kortom: De Stern biedt veel extra’s die zonder de ouderbijdragen niet mogelijk zijn.

De bijdrage is vrijwillig. Mocht de bijdrage te hoog zijn, kunt u in overleg met de directie de ouderbijdrage in delen of gedeeltelijk betalen. Als men de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kan betalen, is er voor de leerling geen belemmering om deel te nemen aan alles wat door de ouderbijdrage mogelijk wordt gemaakt.

De ouderbijdrage wordt per  kalenderjaar bepaald en in rekening gebracht.  De ouderbijdrage is voor het kalenderjaar 2022 gesteld op € 135,- per leerling.

Wensboom

Natuurlijk zijn en blijven er altijd wensen. Wensen die ouders, leerkrachten en de directie hebben voor de school en haar leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een piano om de zang te begeleiden tijdens jaarfeesten en toneelvoorstellingen. Of een mooie zandtafel voor de kleuters. Maar een wens kan ook van kleiner formaat zijn, denk aan bloembollen en zaadjes voor de moestuinbakken. Om inzicht te krijgen in de wensen die leven bij zowel ouders als het team, hebben wij op school een wensboom gecreëerd. Op deze wensboom van kurk kunt u uw wens prikken. Iedereen kan zien welke wensen er leven en iedereen is vrij om een wens uit de wensboom te halen en in vervulling te laten gaan.

Back To Top