Skip to content

Samenwerking tussen ouders en school

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Ons uitgangspunt is daarom ook: onderwijzen is ook opvoeden. Een goed contact tussen ouders (verzorgers) en leerkrachten is daarom van groot belang.

Het gaat hierbij niet alleen om de communicatie rond het eigen kind. Het is essentieel dat de ouders openstaan voor onze pedagogische aanpak. Een warme interesse voor het kind en wat het in de klas doet is van het grootste belang. Dat kan op elk moment zijn uiting vinden: thuis bijvoorbeeld, als het kind over school wil vertellen of iets wil laten zien. Bij het wegbrengen en ophalen, bij het sociale leven rondom de kinderen.
Daarnaast worden ouders af en toe uitgenodigd om activiteiten op school te ondersteunen. Ook op deze manier zien kinderen hoe hun ouders deel uitmaken van de schoolgemeenschap waar zij ook zelf toe behoren.

Ouderavonden

Ouderavonden zijn onmisbaar. Op De Stern voeren we individuele ouderavonden waarbij de voortgang en ontwikkeling van het kind besproken wordt. Daarnaast organiseren wij ook gezamenlijke ouderavonden. Daar krijgen de ouders informatie over de gang van zaken in de klas en over periodes die gegeven worden, over de ontwikkelingsfase van de kinderen, over de diepere betekenis van de vertelstof of waar verder behoefte aan mag zijn in de oudergroep. Deze behoefte wordt door de klassenouders gepeild en gecommuniceerd met de leerkracht.

Contact met leerkrachten

Voor alle zaken die uw kind, of de algemene gang van zaken in de klas of op school betreffen, kunt u de leerkracht aanspreken. Iedere leerkracht zal aan het begin van het schooljaar aangeven wanneer en hoe hij/zij bereikbaar is. Ook kunt u de leerkracht mailen voor een afspraak, bellen graag alleen in zeer dringende gevallen. De ouders wordt nadrukkelijk gevraagd er ’s morgens rekening mee te houden dat de leerkracht met zijn aandacht bij de leerlingen moet zijn. Een briefje meegeven aan je kind is dan een goede manier om de leerkracht van iets op de hoogte te stellen. Bij de kleuters maakt de leerkracht hierover met u afspraken.

Klassenouders

Uit de oudergroep van iedere klas stellen enkele ouders zich beschikbaar als klassenouders. Zij hebben een heel belangrijke rol. Zij verzorgen namelijk een groot deel van de communicatie tussen de ouders van de klas en de leerkracht(-en) en tussen de ouders onderling. Daarnaast helpen de klassenouders de leerkracht bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en stimuleren zij mede-ouders om ook actief binnen de verschillende activiteiten te participeren. Een keer per jaar komen alle klassenouders samen met de schoolleider bijeen om te bespreken welke zaken er leven binnen hun respectievelijke klassen.

Lijkt het u iets om klassenouder te zijn van de klas van uw kind? Laat het ons dan zeker even weten.

Activiteiten en jaarfeesten

Veel activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden dankzij de actieve hulp van ouders. Bij uitstapjes, de jaarfeesten en toneelstukken wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders voor begeleiding.

In de kleuterklassen en middenbouw hebben ouders een groot aandeel op werkavonden om jaarfeesten voor te bereiden. Dat niet alle ouders daar evenveel tijd voor hebben spreekt voor zich: ieder draagt daar naar vermogen aan bij.

Gebruik van expertise ouders

Wij maken graag gebruik van de professionele expertise en ervaring van ouders. Wilt u uw professionele expertise ook ten dienste van de school stellen? Laat ons dat dan zeker even weten.

Back To Top