Skip to content

Onderwijs is erg belangrijk in onze maatschappij. Scholen, ouders en gemeente hebben hun eigen verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs genieten.

Soms komt het voor dat er zich een bijzondere omstandigheid voordoet en dat u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) boven de vier jaar. Krijgt u dat dan wel of niet? Wij zijn als school verplicht om ons te houden aan de richtlijnen uit het beleid van de overheid. Dit betekent dat er bepaalde omstandigheden zijn waarbij u wel verlof zult krijgen maar er zullen ook omstandigheden zijn waarbij wij u geen verlof kunnen geven. Wilt u een verlofaanvraag doen? Doe dit dan schriftelijk en minimaal acht weken van te voren. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht op uw aanvraag. De wettelijke regeling omtrent verlof vindt u hier.

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om, (een dag) van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’. Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dient u in bij de directie van onze school. Het aanvragen van meer dan tien schooldagen extra verlof, verloopt via de leerplichtambtenaar. In beide gevallen kunt u een verlofformulier bij de directie ophalen. De directie of leerplichtambtenaar mag niet overal verlof voor verlenen. Deze zullen met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen.

Verlof vier-jarigen

Als een kind vier jaar wordt, dan gaat het naar de basisschool. Wij begrijpen dat dit voor een jonge kleuter vermoeiend kan zijn. Wij bieden graag de ruimte om in overleg met de juf de schooldagen in een ritme op te bouwen. Ritme en voorspelbaarheid vinden we hierin belangrijk.
Zodra er gewenning op treedt, kunt u als vuistregel aanhouden dat er weer een dagje bij kan. Wilt u uw kind een dagje thuis houden om te laten rusten? Doe dit dan altijd in vooraf overleg met de kleuterjuf.

Op vakantie met uw vierjarige buiten de schoolvakanties of een dagje thuis houden om andere redenen? Daarvan zijn wij geen voorstander. Wij zijn van mening dat een kind het beste aan het schoolritme went als het in het schoolritme mee beweegt.

Back To Top