Skip to content

‘Het kind mag kind zijn bij De Stern’

Eén van de belangrijkste activiteiten om tot ontwikkeling te komen voor een kleuter is het vrije spel. Tijdens het spelen, binnen en buiten, ontmoet het kind de wereld en bouwt het aan zijn motoriek. De fantasie krijgt vorm in het doen en ontwikkelt de creativiteit van het kind. Dat wat er buiten het kind gebeurt krijgt in het spel een plaats, dat wat er innerlijk bij het kind groeit wordt geoefend en geuit.

In de kleuterklas is er ruim de tijd om te spelen. Tijdens dit spel oefent het kind vele vaardigheden: er wordt geoefend met evenwicht, begrippen als groot en klein, meer en minder, voor en achter. Het ruimtelijk inzicht wordt ontwikkeld.  Tal van handelingen gaan gepaard met rekeninzicht, er wordt gepast, gemeten en geteld. Door te kruipen, te klimmen en te springen oefent het kind zich in allerlei bewegingen. Naast het spel wordt het kind ook begeleid om de fijne motoriek te ontwikkelen. Aan tafel gaan ze aan het werk met papier, kleur, schaar en lijm. Ook krijgen de kleuters kunstzinnige vorming en gaan zij bijvoorbeeld aan het werk met nat in nat schilderen. Natuurlijk komt ook het sociale aspect ruim aan bod. Kinderen ontmoeten elkaar, al naar gelang zij ouder worden leren zij samen te werken, te overleggen, ruzietjes te maken en weer op te lossen. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door liederen, kringspelen en alles wat er aan taal in het dagelijks leven gebruikt wordt.

Ritme van de dag en het jaar

De dagen in de kleuterklas verlopen voorspelbaar en geordend. De kleuters hebben hun eigen ritme en volgorde van activiteiten. Door herhaling en het opbouwen van goede gewoontes weten de kinderen waar ze aan toe zijn, hierdoor voelen zij zich veilig en geborgen in de groep.

Het dagritme brengt afwisseling in gezamenlijk en vrije activiteiten, in beweging en rust. Er zijn momenten waarop het kind gericht is op de juf en er zijn momenten waarop het kind zelfbepalend bezig mag zijn. Er zijn momenten dat er in de kring wordt gezeten, aan tafel wordt gewerkt of vrij door de klas kan worden gelopen. In de week heeft iedere dag zijn eigen ‘thema’ door steeds terugkerende activiteiten, maandag schilderen, dinsdag brood bakken etc.

Het jaarritme met de seizoenen en de jaarfeesten loopt als een rode draad door ons onderwijs. Ook dit ritme draagt bij aan de mate van voorspelbaarheid in het leven van de kleuter en maakt dat zij zich veilig voelen in de groep en op school.

Natuurlijke rijke materialen

Alles wat het kind omgeeft laat zijn indruk achter op de ontwikkeling

Het kind kan zijn eigen wereld scheppen met spelmateriaal waarmee de fantasie wordt aangesproken. Het aanbod van natuurlijk materiaal geeft het kind de zintuiglijke ervaring die voor zijn ontwikkeling nodig is.

De klasinrichting is rustig en vredig door het neutrale kleurgebruik. Kleur zit hem in het lesprogramma. Kleur geven onze kinderen met hun creatieve werkjes. In de klas staat een seizoenstafel waarop alles  wat er buiten in de natuur plaatsvindt in het klein wordt weergegeven. De kinderen kunnen wegdromen bij prentenboeken en platen die passen bij het moment van het jaar. Met liederen, toneel en kringspelen krijgt ieder seizoen of jaarfeest zijn eigen stemming.

In de klas zijn verschillende hoeken. Er kan gebouwd worden met houten blokken, veilingkisten en planken, treinrails en kapla. Er is een gezellig ingericht hoekje met poppen en serviesjes. Er zijn rekken, planken kisten en lappen om hutten mee te bouwen. Er zijn puzzels van verschillende niveaus, gezelschapsspelletjes, en materialen om mee te knutselen, schilderen en te kleien.

Het ritme van de dag in de praktijk

De dag in de kleuterklas is ingedeeld volgens een vast patroon.  Nadat de ouders afscheid hebben genomen, begint de dag in de kring en daarna volgt het vrije spel.

Het vrije spel neemt een belangrijke plaats in gedurende de ochtend. Een uur en een kwartier lang wordt er heerlijk gespeeld. Hierna komt de groep samen om fruit te eten en wat te drinken. Omdat dit iedere dag op dezelfde wijze gebeurt hoeft de juf geen uitleg te geven maar weten de kinderen wat er van hen verwacht wordt.

Na het fruitmoment is het tijd voor een moment spelend leren en buiten spelen. Na het buiten ‘vrij’ spelen, mogen de kinderen hun jasjes aanhouden en blijven zij in de natuur om er wat te leren. Dit kan een wandeling zijn, maar ook het onderhouden van de moestuin hoort hierbij.

Na al die tijd in de buitenlucht hebben de kinderen vaak trek en samen wordt er binnen in rust gegeten. Na de lunch wordt er iedere dag een activiteit aan tafel gedaan. De ene keer schilderen, de andere keer tekenen. De kinderen bakken één dag in de week zelf broodjes en er worden kleine, mooie werkjes met bijenwas (klei) gemaakt.

De dag wordt afgesloten in de kring, de juf verteld een verhaal dat een aantal dagen herhaald wordt.

Schooltijden en pauze

Voor de kleuters begint de school om 8.30 uur. De kleuterjuf is om 8.20 in het lokaal en vanaf dat moment kunnen ouders hun zoon of dochter naar het lokaal brengen. De school is uit om 14.00 uur. De kleuterjuf brengt om 14.00 uur haar groep naar het schoolplein, waar ouders klaarstaan om hun kind op te halen.

Kinderen die meedoen met de naschoolse activiteit vanuit de Brede School worden door de juf gebracht naar de vakleerkracht die de naschoolse activiteit verzorgd. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden door een leidster van de naschoolse opvang opgehaald.

De kleuters hebben drie pauze momenten gedurende de dag. De eerste pauze is een moment waarop gezamenlijk in de groep fruit wordt gegeten en wat wordt gedronken. Tijdens de tweede pauze gaan de kleuters 20 minuten buiten spelen en tijdens de derde pauze wordt er gezamenlijk in stilte en rust gegeten en daarna wordt er buiten gespeeld. De leerlingen nemen hun lunch en een stuk fruit vanuit huis mee.

Wij hechten waarde aan de gezondheid van onze leerlingen en vragen daarom aan ouders om hen gezonde tussendoortjes en lunches mee te geven.

Back To Top