Skip to content

Aanmeldprocedure

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school nadat uw kind drie jaar oud is geworden.

Stappen voor het aanmelden voor groep 1

Eerst kennismaken
Voordat uw kind drie wordt, kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen per mail: info@kc-destern.nl of per telefoon 010-7901161. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek wordt ouders verzocht om een kennismakingsformulier en kindformulier in te vullen en retour te sturen.

Aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier waarin u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. We proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Kinderen die al een broer of een zus bij ons op school hebben, kunnen direct aangemeld worden. Broertjes en zusjes hebben voorrang bij aanmelding maar doorlopen dezelfde procedure.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website hebben aangegeven dat we vol zitten.
  •  Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige visie van ons onderwijs. Op onze school is dat de protestants christelijk identiteit.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst

Wij hebben momenteel geen wachtlijst.

Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wendagen

Voor veel kinderen en hun ouders is het een magisch moment als het kind vier jaar wordt en start in groep 1. Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 4 dagdelen bij ons op school komen wennen.

Voor de vierde verjaardag van het kind wordt er door de kleuterjuf telefonisch contact opgenomen om wendagen af te spreken. Ook het kind zelf krijgt een uitnodigingskaartje waarop het kind van harte welkom wordt geheten op de afgesproken wenmomenten.

In de laatste vier weken voor de zomervakantie kunnen kleuters niet meer instromen. Kleuters die in deze periode vier jaar worden, zijn na de zomervakantie welkom. De belangrijkste reden is dat een periode van vier weken of minder te kort is om te wennen aan het klassengebeuren met zicht op de zomervakantie. 

Informatie voor het aanmelden voor zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1. 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, vragen wij toestemming om contact op te mogen nemen met de school waar uw kind nu op zit voor een warme overdracht. Dit kan mondeling of door middel van het verstrekken van een onderwijskundig rapport. Ook verzoeken wij u ons te voorzien van toets gegevens van de doorlopen schooljaren. Dit doen we, omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind.  

Mocht er meer zorg nodig zijn, wordt er verzoek gedaan voor het informatie inwinnen bij de deskundigen door wie het kind is gezien of geholpen. Op basis van de informatie vindt de afweging plaats of uw zoon of dochter geplaatst wordt. Deze afweging is transparant, met vermelding van redenen op te vragen. 

Het aannamegesprek vindt plaats met de schooldirecteur. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in. 

Kinderen mogen sfeer komen proeven tijdens de open lesmiddag die ingepland zijn in het schooljaar. Wenmiddagen zijn alleen mogelijk na inschrijving om de rust binnen onze groepen te waarborgen. 

Back To Top