Skip to content

In groep 7-8 vormen de verhalen uit  de mythologie van de Grieken de Romeinen de vertelstof voor deze combinatie groep. De mythologie van de Grieken behoren tot ons cultuurgoed. Zij vertellen de lotgevallen van sterfelijke en onsterfelijke wezens,  goden en godinnen en mensen, geloof uit andere tijden. De leerlingen ontwikkelen het genuanceerdere denken.
Geschiedkundige verhalen uit de Romeinse tijd, de daarop volgende Middeleeuwen tot en met de kruistochten, vormen de vertelstof van groep 8. Zij sluiten aan bij de belevingswereld van de 11 à 12 jarige. Het zelfbewuste individu stond immers in Rome op de voorgrond. Aan de afbakening van de rechten van de ene persoon ten opzichte van de andere, werd toen voor het eerst veel aandacht besteed. Het ‘elk het zijne’ was en is nog steeds een belangrijk beginsel. De tot de verbeelding sprekende Middeleeuwen volgen op de Romeinse tijd. De opkomst van vorstendommen en vrije steden met burgers en ambachtslieden wordt een feit.

Taal in groep 7

In de taalperiodes wordt veel geoefend: dictee, interpunctie, het afbreken van lettergrepen aan het einde van de regel, uitgangen van de werkwoordsvormen, stijl, spreekbeurten, handschrift. Het aantal tijden van de werkwoordsvervoeging wordt uitgebreid tot zes. Er wordt eenvoudig redekundig ontleed: onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp. De bedrijvende en lijdende vorm en de directe en indirecte rede worden behandeld. Zakenbrieven worden opgesteld, vorm en inhoud krijgen hierin de aandacht. Van de gelezen boeken worden leesverslagen gemaakt of er wordt een mondeling verslag gegeven. Ook is er weer begrijpend lezen. In het spelen van een toneelstuk spelen de spraak en de taal een belangrijke rol.

In groep 7-8 wordt de leerstof aan geboden tijdens de blokperiode. Het onderwerp uit de blokperiode is voor alle kinderen gelijk. Het lesaanbod wordt op niveau aangeboden.
Bij het leren lezen en schrijven wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen’. Deze methode sluit uitstekend aan bij de wijze waarop wij het taalonderwijs aanbieden. Voor taal werken de kinderen tijdens de oefenuren en de blokperiode met de TaalKast TaalDoen! van AVE-ik. Deze methode geeft de kinderen de mogelijkheid om zelfstandig en gedifferentieerd naar het eigen niveau te werken.

Taal in groep 8

De drie taalperiodes richten zich onder meer op het grammaticaal onderscheiden van woordsoorten, zich helder uitdrukken op schrift in verschillende stijlen, ook in briefvorm, en het discussiëren en luisteren als sociale vaardigheid. Er wordt uitgebreid taalkundig en redekundig ontleed. Ook komen de leenwoorden aan de orde. De 6e klas voert ter afsluiting een groot toneelstuk of musical op.

Rekenen in groep 7

In de rekenperiodes wordt het hoofdrekenen voortgezet met hele getallen, breuken, kommagetallen en handig rekenen. De breuken worden uitgebreid met tiendelige breuken en getallen achter de komma. Ook het rekenen met geld wordt bij de kommagetallen betrokken, het cijferen wordt geoefend met grote getallen en het wegen en meten worden naar aanleiding van praktijksituaties vraagstukken opgegeven, die individueel, klassikaal of in groepjes worden opgelost. Uiteindelijk komen de kinderen terecht bij het metrieke stelsel.

In groep 5-6-7 wordt de leerstof aangeboden tijdens de blokperiode. Het onderwerp uit de blokperiode is voor alle kinderen gelijk. Het lesaanbod wordt op niveau aangeboden. De kinderen werken tijdens de oefenuren en het blokonderwijs met de Rekenkast Ik wil Rekenen! van AVE-ik gebruiken. Deze methode komt uit het Montessori onderwijs en geeft de kinderen de mogelijkheid om zelfstandig en gedifferentieerd naar het eigen niveau te werken.

Rekenen in groep 8

In de periodes rekenen staan sommen naar aanleiding van het praktische leven centraal. Breuken en procenten worden praktisch toepasbaar gemaakt aan de hand van geld en bankzaken. Nieuw zijn de verhoudingstabellen en het rekenen met formules als inleiding op de algebra. In de meetkunde worden de figuren, bij het vormtekenen uit de hand getekend, nu geconstrueerd. Al doende leren de kinderen de voornaamste eigenschappen ontdekken van cirkels, drie- en veelhoeken.

Aardrijkskunde in groep 7

In de aardrijkskundeperiodes wordt Nederland en Europa behandeld, vaak gericht op de waterhuishouding, die natuurlijk zo kenmerkend is voor ons land. Het ontstaan van handel, verkeer en bedrijvigheid in de naaste omgeving wordt behandeld. De industriële revolutie haakt hierbij aan. Het kaarttekenen krijgt meer detail en differentiatie, bijvoorbeeld in natuurkundige, topografische en economische kaarten.

Aardrijkskunde en Biologie in groep 8

In de periodes aardrijkskunde en biologie komen de gesteenten en mineralen aan bod, zoals kalk en graniet in hun karakteristieken. Ook wordt er een begin gemaakt met atmosferische verschijnselen, zoals we die terug zien in de klimaten en het weer.

Geschiedenis in groep 7

In de geschiedenisperiodes staan de oude beschavingen en de Grieken centraal. In de eerste periode worden de culturen van het Oude India, Perzië, Mesopotamië en Egypte behandeld. De kinderen maken kennis met de oorsprong van landbouw en veeteelt en de mens en zijn religie. Er wordt thematisch gesproken over onderwerpen zoals democratie, tempels, theaters, filosofen en alfabet. Steeds wordt getracht deze onderwerpen voor de kinderen beleefbaar te maken door te werken met hart, hoofd en handen.

Geschiedenis in groep 8

In de geschiedenisperiodes wordt vooral de vertelstof gebracht; de Romeinse cultuur en de karakteristieken van de Middeleeuwen met hun invloed tot in deze tijd. Verder is er aandacht voor de opkomst van de islam en de confrontatie van christendom en islam tijdens de kruistochten. Ook wordt er in een periode aandacht besteed aan de wereldoorlogen en de Holocaust.

Plantkunde in groep 7

In de plantkundeperiodes krijgt de klas een overzicht van het plantenrijk. Voortplanting in het planten- en dierenrijk wordt besproken en aan de hand daarvan komt ook de menselijke voortplanting aan bod.
De kinderen uit groep 7-8 werken gezamenlijk aan binnen de blokperiode aan een onderwerp. De lesinhoud wordt op groepsniveau verwerkt in de vaklessen met de digitale methode van Faqta.

Natuurkunde in groep 8

De periode natuurkunde begint bij de dagelijks waarneembare verschijnselen. Het zelf waarnemen en beschrijven van verschijnselen met betrekking tot geluid, licht, warmte, magnetisme en elektriciteit zijn belangrijk.

Back To Top